Képzés

 "VILÁGTRENDEKHEZ IGAZODÓ KORSZERŰ KÉPZÉS"

TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERSZAK A DEBRECENI EGYETEMEN

 

A felsőoktatási rendszer átalakításával kétlépcsőssé vált az egyetemi diploma megszerzése Magyarországon. Ez a bolognai mintán alapuló osztott képzési rendszer. Ez alól csak néhány szak jelent kivételt, ami osztatlan formában marad továbbra is, pl. orvosképzés, gyógyszerész, állatorvosi szak. Egyéb szakok esetén először BSc diplomát kell szerezni az alapképzés során és csak erre építhető a mesterképzés, ami a korábbi rendszer egyetemi szintű végzettségének megfelelő diploma elnyeréséhez vezet, melynek neve a nemzetközi gyakorlathoz igazodó új felsőoktatási rendszerben a mesterdiploma vagy MSc végzettség. Ez a rendszer nagyobb mobilitást biztosít a hallgatóknak. Ugyanarra az alapképzésre több, különböző  mesterképzés építhető és egyazon mesterképzésbe több alapképzésből lehet jelentkezni. Ezt  a variabilitást a kreditrendszer biztosítja. Egy-egy tantárgynak pontértéke, azaz kreditértéke van.  A diplomák kiadásához meghatározott összkreditértékre van szükség.  

 

Táplálkozástudományi mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master) rövidítve: MSc

  • szakképzettség: okleveles táplálkozástudományi szakember
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
  • MSc in Nutritional Sciences 

A képzési idő félévekben:4 félév

 

A min. 240 kreditpontos orvos- és egészségtudományi képzésekben előzetes BSc vagy MSc szintű diplomát szerzett hallgatók esetében 30 kredit az előző képzésből átemelhető, és lehetőség van a képzési idő 1,5 évre történő csökkentésére.  

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-38 kredit;
3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 4 kredit;
5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.

 

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
     

1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 25-35 kredit:

tudományos kiértékelés módszerei: biostatisztika, epidemiológia, orvosi biokémia, orvosi mikrobiológia, humán élettan, molekuláris neurobiológia, gyógyszertan és toxikológia, genomika, nutrigenomika.

 

2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-38 kredit:

klinikai ismeretek, klinikai immunológia, funkcionális élelmiszertudomány és táplálkozásterápia, klinikai dietetika, dietetika gyakorlat, etika, pszichológiai ismeretek, élelmiszer nyersanyagismeret, élelmiszer technológia, termékfejlesztés, biológiai, élettani, farmakológiai hatás vizsgálómódszerei, toxikológiai, klinikai vizsgálatok, innovatív és gazdasági ismeretek

 

3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30-40 kredit:

táplálkozás és energiaháztartás szabályozása, táplálkozás és anyagcsere biokémiája, táplálkozás egészségtan és epidemiológia, élelmezés biztonság, gyógynövények, gyógyszer-élelmiszer interakciók, egészségmegőrző diéták és konyhatechnikai gyakorlat, funkcionális élelmiszerek, génmódosított élelmiszerek, élelmiszeranalitika, élelmiszerhigiénia, élelmiszerbiztonság, agrokemikáliák és élelmiszerbiztonság, minőségügy, minőségbiztosítás, élelmiszerjog.

 

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat négy hetes diplomaírással kapcsolatos laboratóriumi, dietetikai vagy termelési gyakorlat.

 

Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú angol C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

 

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan multidiszciplináris ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik egészségügyi, élelmiszeripari és természettudományos szemléletük, tudásuk birtokában képesek a világszerte fokozódó igénynek megfelelően az egészség megőrzés szempontjait is figyelembe vevő minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, táplálék kiegészítők, speciális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére és magas szintű táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelő munkára, az élelmiszerbiztonsággal és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos jelenleg átalakulóban levő szabályozási rendszer kialakítására ágazatközi és társadalmi együttműködésben hazánkban és az Európai Unióban. A mesterszakon elsajátított kellő mélységű ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
 
- a modern táplálkozás- és élelmiszertudományi, egészség- és orvostudományi ismereteket,
- a statisztikai és epidemiológiai elemző módszereket,
-a szervezetbe kerülő anyagok élettani-farmakológiai hatásait, toxikológiai ismereteket,
- dietetikai ismereteket, a táplálkozásterápia lehetőségeit, gyakorlati alkalmazását a termékfejlesztés szempontjából,
- élelmiszeripari ismereteket,
-a termékfejlesztés folyamatát, gazdasági környezetbe illesztését, élelmiszercímkézés törvényi szabályozását, élelmiszerjogi ismereteket,
- élelmiszerek minőségének vizsgálatára alkalmas analitikai, biológiai, mikrobiológiai, farmakológiai módszereket,
- élelmiszerbiztonságot, minőségügyi rendszereket, minőségbiztosítás kérdéseit.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

- minőségi, funkcionális élelmiszer, táplálék kiegészítő, tápszer és egyéb gyógytermék fejlesztésére, egészségügyi hatásainak lemérésére és toxikológiai vizsgálatára,
- élelmiszeripari technológiai újításokra,
- az élelmiszerek minőségének meghatározására, egészségügyi szempontok érvényesítésére,
hazai és nemzetközi szervezetekben a táplálkozástudománnyal, élelmezéssel kapcsolatos területeken szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására, vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten, egészségpolitikai döntések előkészítésére,
- az előbbieket szolgáló szabványok, jogalkotási gyakorlat és intézményi rendszer kialakításában való részvételre,
- az egészséges táplálkozás és a kórállapotoknak megfelelő élelmiszerek és étrendek összetételének meghatározására,
az Európai Uniós pályázati rendszerek által preferált innovatív kutató+fejlesztő munka végzésére,
- önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, tudomány- és munkaterületük alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására,
- a megoldandó problémák megértésére, szakterületük speciális problémáinak biztonságos megoldására, eredeti ötletek felvetésére, innovatív tevékenység folytatására,
- multidiszciplináris team tagjaként tevékenykedni,
- szakmai elvárásoknak megfelelő hiteles döntések meghozatalára,
- egészségiparban, wellness és gyógyturizmus, szállodaipar területén helyes táplálkozási gyakorlatnak megfelelő étrendek összeállítására, a dietetikai gyakorlat javítására az egészség fenntartása és betegség megelőző céllal táplálkozási és élelmezési szaktanácsadóként egészségmegőrző és betegség megelőző célból csoportos dietetikai szaktanácsadásra, a hozzájuk fordulók esetében el tudják dönteni kiket kell klinikai dietetikushoz, orvoshoz irányítaniuk
- a táplálkozástudomány eredményeinek népszerűsítésére a lakosság népegészségügyi mutatóinak javítása érdekében
ismereteik folyamatos bővítésére magyar és idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával.

 

c)A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

-Kreativitás,
-önálló véleményalkotás,
-jó szervező és koordináló készség, menedzselési képesség,
-kezdeményező, döntéshozatali képesség, alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására,
-elkötelezettség és igény a minőségi munkára, etikus magatartás,
-képesség és készség a tudomány eszköztárával problémák felismerésére és megoldására,
motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására.

 

 

 

"VILÁGTRENDEKHEZ ILLESZKEDŐ KORSZERŰ KÉPZÉS"
 
 
Táplálkozástudományi mesterszak a Debreceni Egyetemen
 
 

Személyi információk, elérhetőségek